Cijfers & onderzoek

Cijfers over subsidies voor muziek

Een overzicht van de toegekende subsidies voor muziek binnen het Kunstendecreet (het voornaamste subsidie-instrument voor de kunstensector) is jaarlijks terug te vinden in de jaarverslagen van het Agentschap Kunsten en Erfgoed, of op de website van het Agentschap. 

Muziekcentrum Vlaanderen presenteerde in 2009 'Er zit muziek in de subsidies', een eigen land-schapsanalyse van de gesubsidieerde muzieksector. In de tekst wordt het deel van het muziekveld in kaart gebracht dat in het kader van het Vlaamse cultuurbeleid voor subsidiëring in aanmerking komt. Onderwerpen die aan bod komen zijn overzichten van subsidies in het kader van het Vlaamse kunstenbeleid, activiteiten en bezoekers van gesubsidieerde instellingen, tewerkstellingen en inkomsten en uitgaven.

In 2011 volgde ‘De ins & outs van het Kunstendecreet’, een gezamenlijke veldanalyse van BAM, VTi, Muziekcentrum Vlaanderen en VAi. In de publicatie wordt een eerste globale analyse gemaakt van cijfermateriaal dat bij het Agentschap beschikbaar is rond subsidiëring van structuren uit het Kunstendecreet, met specifieke aandacht voor de in- en uitgaande geldstromen. Dit project kaderde in een eerste incarnatie van het onderzoeksplatform KWARTS (zie onder).

Over de subsidiëring van muzikanten en muziekorganisaties op provinciaal en stedelijk niveau bestaan alsnog geen geaggregeerde cijfers. Voor specifieke gegevens kunt u best terecht bij de cultuurdiensten van de respectievelijke overheden.

top

Cijfers over publieksparticipatie aan muziekactiviteiten

Er zijn verschillende bronnen beschikbaar voor gegevens over publieksparticipatie aan muziekactiviteiten. Een eerste belangrijke bron zijn de 'Vlaamse Regionale Indicatoren' (of 'VRIND'). Dit is een jaarlijkse publicatie van de Vlaamse Regering met cijfermateriaal over verschillende sectoren en beleidsdomeinen. Ook cultuur(-participatie) komt ruim aan bod. De volledige VRIND van 2012 (en ook die van voorgaande jaren) is terug te vinden op de website van de Studiedienst van de Vlaamse Regering. Op diezelfde website zijn ook losse gegevensreeksen rond kunst en cultuur te downloaden.

Een andere interessante publicatie is de ‘Participatiesurvey’, die in 2011 werd gepresenteerd door het toenmalige Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport. De survey is een wetenschappelijk opgezette enquête die peilt naar cultuur-, verenigings- en sportparticipatie in Vlaanderen, waarin gebruik gemaakt wordt van gegevens uit 2009, en die (o.a.) een antwoord probeert te bieden op de vragen hoe het met participatie in Vlaanderen gesteld is, wat de belangrijkste drempels zijn, en hoe participatie samenhangt met maatschappelijke oriëntatie. De papieren versie van de studie is in twee delen verkrijgbaar bij uitgeverij Acco, of raadpleegbaar in onze bibliotheek. Het Steunpunt voorziet ook een online webomgeving, waarin gebruikers zelf gegevens kunnen laten genereren. Het is de bedoeling dat de survey op regelmatige basis opnieuw uitgevoerd zal worden, om op die manier ook longitudinaal te kunnen vergelijken. De Participatiesurvey kan gezien worden als de spirituele opvolger op de survey ‘Cultuurparticipatie in Vlaanderen 2003-2004’.

Cijfers over de muziekverkoop

De Belgian Entertainment Association (BEA), de beroepsvereniging van de Belgische games-, muziek- en video-industrie, presenteert jaarlijks cijfers over de muziekverkoop in België. De International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), een internationale belangenvereniging van de muziekindustrie, doet hetzelfde wereldwijd en publiceert internationale statistieken en cijfers van de muziekindustrie. Deze organisatie verspreidt jaarlijks een 'Digital Music Report' (pdf), met cijfers over de digitale muziekverkoop. De belangrijkste publicatie van het IFPI is echter de 'Recording Industry in Numbers', dat gedetailleerde informatie over muziekverkoop per land aanbiedt. Deze publicatie is gratis te downloaden voor IFPI-leden, of kan door niet-leden aangekocht worden. De belangrijkste bevindingen voor het jaar 2012 zijn hier samengevat. 

Cijfers over muziekbeoefening, tewerkstelling en inkomsten

In 2011 publiceerde kenniscentrum Flanders DC haar impactstudie 'Creatieve Industrieën in Vlaanderen' (pdf), waarin de bedrijfseconomische impact van de diverse ‘creatieve industrieën’, waaronder ook de muzieksector, in kaart wordt gebracht. Onder andere een schatting van de werkzaamheid en de toegevoegde waarde van de creatieve sectoren komen aan bod. Naast de volledige studie, is er ook een korte samenvatting (pdf) beschikbaar. Flanders DC werkt momenteel aan een update, die in het najaar van 2013 wordt verwacht.

'Amateurkunsten in beeld gebracht' van het Forum voor Amateurkunsten is een bevolkingsonder-zoek uit 2009 dat ingaat in op de profielen van amateurkunstenaars, de wijze waarop amateurkun-stenaars zich vormen, de beoefenredenen en de kosten en inkomsten bij amateurkunsten.

De studie ‘Tijdelijke werkkrachten in de kunstensector’ (2009) schetst een sociaaleconomisch profiel van de leden van ondersteunende organisatie SMArtBe, hun prestaties en hun opdrachtgevers. Het onderzoek is gebaseerd op een omvangrijke steekproef van 12.610 leden van SMartBe, 13.294 opdrachtgevers en 154.371 uitgevoerde prestaties.

Arthena, de federatie van Belgische auteursverenigingen, liet in 2009 een studie uitvoeren naar het economisch belang van de sector van auteurs- en naburige rechten. Volgens het onderzoek genereert die een omzet van meer dan 32 miljard euro – dat is 2.9% van het BBP – en stelt ze meer dan 90.000 mensen te werk. Je kan de studie hier raadplegen.

Nationale en Europese statistieken en cijfers

De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) heeft in België de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken. Op de website http://statbel.fgov.be vind je allerhande cijfers en statistieken over de Belgische bevolking, opleiding en onderwijs, werkgelegenheid, tijdbesteding, consumptieprijzen en dergelijke meer. Interessant is ook het (enigszins gedateerde) ‘Belgisch tijdsbudgetonderzoek’, dat een overzicht geeft van de tijdsbesteding van de Belgen – wonende in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaanderen & Wallonië - over een periode van 6 jaar. 

Eurostat voorziet de Europese Unie van officiële cijfers en statistieken. Op de website vind je, naast allerlei algemene gegevens, ook de publicatie ‘Cultural Statistics’ (2011), met onder meer statistieken over tewerkstelling, bedrijven werkzaam in de sector, participatie en cultuuruitgaven.

KWARTS

Muziekcentrum Vlaanderen is lid van KWARTS, het overkoepelende onderzoeksplatform van steunpunten, overheden en onderzoeksinstellingen die bezig zijn met onderzoek in de culturele en creatieve sectoren. Centraal op de agenda van KWARTS staan het organiseren van ontmoetingsmomenten, het in kaart brengen van gerealiseerd onderzoek en studies die momenteel uitgevoerd worden, en het opzetten van een gemeenschappelijke onderzoeksagenda. 

In 2013 verscheen 'Kunstzaken. Financiële en zakelijke modellen voor de kunsten in Vlaanderen', een eerste bundelpublicatie onder de noemer KWARTS.

Alternatieve organisatievormen

In 2012 werkte Muziekcentrum Vlaanderen, in samenwerking met steunpunt BAM, Cera en het Departement CJSM een onderzoek  rond alternatieve financiering af, getiteld ‘Creativiteit zkt Structuur’. De volledige publicatie is online beschikbaar. Een kortere versie van de tekst verscheen onlangs in de eerste bundelpublicatie van KWARTS.

top

Onderzoek

In ons digitaal documentatieplatform vind je een overzicht van interessante onderzoeken en eindverhandelingen m.b.t. de muzieksector in Vlaanderen.

top