Joining the Dots: Conferentie duurzaam internationaal kunstenbeleid

Dit is een gearchiveerd bericht

07.10.2010

Op 25 en 26 oktober 2010 organiseren de kunstensteunpunten en het Vlaams Fonds voor de Letteren een tweedaagse conferentie over internationaal cultuurbeleid. De bedoeling is om de internationale praktijk in de kunsten in al zijn diversiteit in kaart te brengen, meer licht te werpen op de voornaamste obstakels om internationaal te kunnen werken en een aantal instrumenten en aanbevelingen aan te reiken voor een toekomstgericht internationaal kunstenbeleid, op de verschillende beleidsniveaus. 

25 oktober: Focus op internationaal beleidsniveau
(voertaal: Engels)

Diverse buitenlandse sprekers reiken pistes aan voor een duurzaam internationaal kunstenbeleid. De volgende invalshoeken komen aan bod: mobiliteit, creatieve industrieën / economische dimensie, ecologie, cultuur en ontwikkeling, interculturele dialoog, stedelijkheid, organisatie-ontwikkeling... Een cruciale en terugkerende invalshoek is de overtuiging dat een duurzaam internationaal kunstenbeleid voortkomt uit een geconcerteerd samenspel tussen verschillende overheidsniveaus (EU, nationaal, regionaal/lokaal).

Moderator: Chris Keulemans

9.30 onthaal

10.00 welkom

10.30 Pius Knüsel (Pro Helvetia / over een duurzaam internationaal promotiebeleid en de afstemming van verschillende beleidsniveaus)

11.15 Q&A Pius Knüsel

11.30 Hedwig Fijen (Manifesta / het internationale traject van een nomadische organisatie)

12.15 Q& A Hedwig Fijen

12.30 debat

13.00 lunch

14.30 Alison Crabb (Europese Commissie / een overzicht van recente ontwikkelingen en toekomstperspectieven op cultuurbeleid)

15.15 Q&A Alison Crabb

15.30 Philippe Kern (KEA European Affairs / focus op creatieve industrie en internationaal beleid)

15.50 Q&A Philippe Kern

16.05 debat

16.45 receptie

26 oktober: Focus op internationale praktijk en kunstenbeleid in Vlaanderen
(voertaal: Nederlands)

Hoe 'internationaal' actief is het Vlaamse kunstenveld? Wie werkt internationaal? Wie zijn de geprefereerde partners, in welke buitenlanden? Hoeveel internationale kunstenaars en organisaties zijn er actief in België? Welke aantrekkingskracht hebben Brussel en Vlaanderen voor internationale kunstenaars? Welke noden leven er in het veld? Wat belemmert de internationale werking? Welke vormen van ondersteuningen zijn gewenst? Hoe kan de huidige regelgeving/ondersteuning verbeterd worden?

9.30 onthaal

10.00 welkom

10.15 PLENAIR DEBAT: DE INTERNATIONALE DIMENSIE VAN DE ARTISTIEKE PRAKTIJK

Chris Keulemans in gesprek met Grace Ellen Barkey (Needcompany), Eric Sleichim (Bl!ndman), Gideon Boie (Bavo), Els Opsomer, Peter Brosens & Jessica Woodworth, David Van Reybrouck over de internationale dimensie van hun praktijk als kunstenaar. Wat is het belang van internationaal werken? Wat heeft dit betekend in de ontwikkeling van hun oeuvre en loopbaan? Welke beleidsondersteuning is relevant, voor hen en voor toekomstige generaties?

11.30 4 WORKSHOPS: BOUWSTENEN VAN EEN INTERNATIONAAL KUNSTENBELEID

1) Maakt het Kunstendecreet uw internationale ambities waar?

Het Kunstendecreet (2 april 2004) legt wat de internationale ondersteuning betreft de bal in het kamp van de kunstenaars en kunstorganisaties. Het is een instrument om in te spelen op de ambities die leven in het kunstenveld. Organisaties met meerjarige enveloppes kunnen de internationale dimensie als een organisch onderdeel integreren in hun subsidieaanvraag. Daarnaast is er ook projectmatige ondersteuning voor wie (nog) niet op structurele wijze internationaal actief is. Na een eerste meerjarige subsidieperiode is de tijd rijp om de balans op te maken. Wat is het effect op het terrein van de internationale ondersteuningsmogelijkheden via het Kunstendecreet? Wat maakt het decreet mogelijk en niet mogelijk? In welke mate slagen de structurele en projectmatige ondersteuningsmogelijkheden erin om de ambities van kunstenaars en kunstorganisaties waar te maken?

2) Welke extra impulsen kan de Vlaamse regering geven aan de internationale artistieke praktijk?

Naast het Kunstendecreet voorziet de Vlaamse overheid in een aantal aanvullende instrumenten om gerichte impulsen te geven aan de internationalisering van de artistieke praktijk. Er wordt geïnvesteerd in residentieplekken in binnen- en buitenland, sectorspecifieke belangrijke evenementen (Festival van Avignon, Architectuurbiënnale in Venetië…) Welke impulsen gaan uit van het huidige instrumentarium? Welke extra initiatieven kunnen ontwikkeld worden, zowel vanuit Cultuur als in samenwerkingsverband met andere beleidsdomeinen (economie, toerisme, onderwijs, buitenlandbeleid, ontwikkelingsamenwerking…)?

3) Hoe ziet het ideale EU-cultuurprogramma van de toekomst eruit?

Niet alleen staten en regio's voeren een actief internationaal cultuurbeleid, ook Europa is de laatste decennia actief geworden. Een van de voornaamste instrumenten is het Cultuurprogramma 2007-2013, dat momenteel aan herziening toe is. Deze workshop zoomt aan de hand van praktijkvoorbeelden in op mogelijkheden en beperkingen van het huidige Cultuurprogramma, met het oog op aanbevelingen voor het nieuwe programma dat vanaf 2014 zal ingaan. Aan de hand van enkele voorbeelden screenen we ook andere EU-programma's (interreg, media, onderwijs...) met het oog op interessante dwarsverbindingen tussen cultuur en andere sectoren.

4) Hoe ziet een duurzaam informatie- en promotiebeleid eruit?

Hoe kan de zichtbaarheid van Vlaamse kunstenaars en/of organisaties in het buitenland vergroot worden? Hoe kan het Vlaamse publiek op de hoogte worden gehouden van de Vlaamse artistieke bedrijvigheid in het buitenland? Op welke manier kunnen internationale ervaringen van Vlaamse actoren beter gebundeld en doorgegeven worden? Naast de individuele activiteiten van kunstenaars en organisaties kunnen een aantal aspecten van de internationale informatie en promotie van de artistieke praktijk ook collectief worden aangepakt. Wat is de rol van de overheid, de steunpunten, de culturele diplomatie…?

13.00 lunch

14.00 INTERVIEW PAUL DUJARDIN

Chris Keulemans interviewt Paul Dujardin (directeur BOZAR), die voorzitter was van het atelier 'internationaal cultuurbeleid' in het kader van het Cultuurforum 2020 dat minister Joke Schauvliege in het leven riep.

14.15-15.00 PLENAIRE PRESENTATIE: MASTERPLAN INTERNATIONALE PRAKTIJK

Welke elementen zijn de bouwstenen van een duurzaam internationaal kunstenbeleid? Hoe kan het bestaande instrumentarium hiertoe aangewend of aangevuld worden? Welke internationale praktijken en invalshoeken kunnen andere sectoren inspireren? Op basis van een analyse van de internationale praktijk in de verschillende kunstensectoren, presenteren de kunstensteunpunten en -fondsen een voorstel.

15.00 PLENAIR DEBAT MET BELEIDSMAKERS

Chris Keulemans modereert een gesprek met Koen Verlaeckt (secretaris-generaal Departement Internationaal Vlaanderen), Jos Van Rillaer (administrateur-generaal Agentschap Kunsten en Erfgoed), Geert De Proost (Vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in het Verenigd Koninkrijk) en Katrien Laporte (Stad Gent).

17.00 receptie

Praktisch

Wanneer: maandag 25 en dinsdag 26 oktober 2010
Waar
: BOZAR, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel
Toegangsprijs: 25 euro / 1 dag en 40 euro / 2 dagen
Inschrijven kan via deze link (deadline: 20 oktober 2010)
Talen: dag 1: Engels - dag 2: Nederlands

Met de steun van het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

Verwante items in de databank

Nieuws:Verslagen workshops internationale conferentie 'Joining the Dots' (23.12.2010)

Trefwoorden: , , ,

Terug Meer nieuws