Minister Schauvliege licht haar besparingsbeslissing toe

Dit is een gearchiveerd bericht

29.10.2009

Op dinsdag 27 oktober 2009 gaf minister Schauvliege aan de belangenbehartigers en steunpunten uit de kunstensector een toelichting in verband met de besparingsoperaties op de cultuurbegroting voor 2009 en 2010. Deze operatie was de vrijdag ervoor goedgekeurd door de Vlaamse regering, maar dient dus nog besproken en goedgekeurd te worden door het Vlaams Parlement.

De minister gaf aan dat, vooraleer het  kabinet cultuur haar besparingsoefeningen kon  aanvatten, er in de maanden juni en juli reeds een beginkader was geschapen door middel van technische gesprekken tussen de administratie en het kabinet begroting. De twee laatste maanden gebeurde dan een actualisatie van de cijfers en werden de beleidsbeslissingen genomen. De minister stelde dat in beide fases rekening werd gehouden met een aantal objectieve parameters. Het ging om de specifieke aard van de toelagen (al dan niet loongebonden kredieten, al dan niet apparaatskredieten, ...). Voor wat betreft 2009 werd bijkomend onderzocht of besparingen al dan niet technisch (nog) mogelijk waren.

Toch lichte inhouding op het toegekende bedrag voor 2009

Voor 2009 wordt, in het kader van de derde begrotingscontrole, op bepaalde uitgavenposten toch nog bespaard. Dit is het geval voor de amateurkunsten, voor de subsidies aan gemeentebesturen in het kader van het participatiedecreet, maar ook voor de kunstenorganisaties.
De structureel gesubsidieerde kunstenorganisaties zullen dit jaar nog € 633.000 moeten inleveren op het hen toegekende subsidiebedrag. Dat komt neer op een besparing van 0,785 %. Dit bedrag zal worden ingehouden bij de uitbetaling van het saldo. Ook de steunpunten (- 1 %), de sociaal-artistieke organisaties (- 0,76 %), en de kunsteducatieve organisaties (- 0,8 %) zullen voor 2009 lichtjes inleveren. De voorziene subsidies aan kunstenaars en voor creatieopdrachten blijven onveranderd; ook aan de projectsubsidies wordt niet geraakt.

2010

Voor het volgende kalenderjaar levert cultuur en dus ook kunsten in ten opzichte van de eerder voorziene cijfers. Tot zover dus theater zoals te verwachten en te voorzien was.
Voor het bepalen van de toelage van de structureel gesubsidieerde kunstenorganisaties werd eerst uitgegaan van het globale – en dus verhoogde – bedrag dat op 24 april jl. werd toegekend, € 88.731.000. Op dit bedrag werden, in het kader van de technische begrotingsbesprekingen, verder ook nog (index)aanpassingen doorgevoerd. Dit brengt de uitgangspositie voor deze kunstenorganisaties op € 89.281.000. Op dit bedrag wordt € 2.248.000 ingehouden. Dit is een vermindering van 1,91% ten opzichte van de cijfers waar de kunstensector op rekende na de beslissing van voormalig minister Anciaux.
Deze vermindering zou in principe voor alle organisaties lineair worden doorgevoerd.
Vanochtend kregen we nog geen informatie over de besparingen bij de Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap, de nominatim gesubsidieerde instellingen en FoCi. Deze cijfers zouden ons in de loop van de volgende dagen en uren worden meegedeeld.
De projectsubsidies krijgen het echter zeer zwaar te verduren. Deze basisallocatie was naar aanleiding van de subsidiebeslissing van 24 april jl. al bijna gehalveerd, van € 3.100.000 naar € 1.627.000. Deze uitgavenpost wordt nu nog eens met € 62.000 ofwel met 3,8% verminderd.
De rechtstreekse subsidies aan kunstenaars (- 2 %), de subsidies voor creatieopdrachten (- 1,8%) en de subsidies voor kunsteducatieve projecten (- 2,3 %) komen er beter van af.
De kunsteducatieve organisaties (-2,54 %) en deze voor sociaal-artistieke werking (-1,96 %) verliezen in 2010 een deel van hun verhoopte verhoging. De steunpunten verliezen méér dan de verhoging die hen in het kader van de nieuwe subsidieperiode was toegekend; zij leveren 2,9% in.

Pensioenregeling kunstenaars

De specifieke uitgave ten bedrage van € 500.000 voor de bijkomende pensioenregeling voor kunstenaars wordt voor 2010 onverkort aangehouden. In het kader van de tewerkstellingspolitiek is dit een belangrijk gegeven.

Begrotingscontrole 2010 in de lente

Het kabinet kondigde aan dat in de komende maanden besprekingen worden opgestart, ook met individuele organisaties. De informatie hieruit zou nuttig zijn in het kader van de eerste begrotingscontrole 2010, in de lente. Er zouden dan een aantal bijsturingen kunnen plaatsvinden om problemen die ondertussen aan het licht kwamen, op te vangen.

Verwante items in de databank

Nieuws:Beleidsnota Cultuur 2009-2014 klaar (27.10.2009)
Documenten:Beleidsnota Cultuur 2009-2014 (studie/rapport)

Trefwoorden: ,

Terug Meer nieuws