Sabam reageert op kritiek Younison

Dit is een gearchiveerd bericht

07.07.2009

Na de reactie van GALM (De Morgen, 04.07.09), het Genootschap van Auteurs Lichte Muziek, publiceert nu ook Sabam een antwoord op de recente kritiek van Younison, een vereniging die pleit voor meer transparantie bij het verdelen van digitale rechten.

Uit het persbericht van Sabam:

Sinds oktober 2004, het jaar waarin SABAM een overeenkomst heeft ondertekend voor de betaling van auteursrechten voor de verkoop van online-muziek – bijvoorbeeld op iTunes – werden alle auteursrechten voor de Belgische en buitenlandse rechthebbenden betaald ! Ook al zijn de verdeelde bedragen sinds  jaren in stijgende lijn, ze beantwoorden (spijtig genoeg) nog niet aan de verwachtingen van bepaalde rechthebbenden waarvan de muziek beduidend veel op het internet wordt gedownload, maar ook zeer zelden wordt betaald. In dit opzicht moet er worden opgemerkt dat de enorme terugval van de CD-verkopen die deze laatste jaren werden geregistreerd verre van gecompenseerd worden door het betalend downloaden. Dit is een algemene vaststelling (1). Van haar kant voert SABAM in het belang van haar leden een aantal o.m. juridische acties uit om illegale praktijken op het internet tegen te gaan. De procedure tegen de provider TISCALI – SCARLET is hiervan op zijn minst een illustrerend voorbeeld.

De betrokken auteurs ontvangen van SABAM de digitale rechten die hen rechtmatig toekomen. Bij een collectieve beheersmaatschappij zoals SABAM is er geen eenvoudigere en duidelijkere verdelingsprocedure dan die gelinkt aan digitale rechten. Voor de periode oktober 2004 - december 2007 heeft SABAM 878.996 € verdeeld aan 7.429 leden.  Voor 2008 zal een bedrag van 606.050 € verdeeld worden in oktober 2009. Deze cijfers mogen ingekeken worden door de vennoten die dat wensen. Omwille van vertrouwelijkheidsredenen mogen ze niet nominatief worden gepubliceerd. 

SABAM stelt zich overigens een aantal vragen over de doeltreffendheid van een technologie genaamd YOUNISON met als doel « de inningen van auteursrechten gelinkt aan de verkoop van online-muziek te verbeteren ». In dit opzicht hebben de oplettende waarnemers – waaronder een groot aantal Vlaamse artiesten en meerdere artiestenverenigingen – snel de onsamenhangendheid van de beweringen van de vertegenwoordiger van YOUNISON doen opmerken. Ze noteerden eveneens dat YOUNISON niet ondersteund en gefinancierd wordt door artiesten (die door dit systeem schijnbaar beter bediend zouden moeten worden) maar door softwarefabrikanten die in de Business Software Alliance verenigd zijn.

Younison probeert klaarblijkelijk SABAM in diskrediet te brengen door twijfelachtige uitlatingen te verspreiden. Zo is het niemand ontgaan dat YOUNISON, met hulp van de softwarefabrikanten, zich ook inspant voor de afschaffing van de bijdrage voor privékopie, door te beargumenteren dat de SABAM geen auteursrechten zou verdelen aan de belanghebbenden. Dat klopt uiteraard helemaal niet ! De vertegenwoordiger van YOUNISON ontvangt al jaren auteursrechten van SABAM (eveneens afkomstig van privékopie !) terwijl hij zegt het principe ervan te bestrijden. Hij is erop uit om ZIJN technologie te commercialiseren en hij « surft » op de onvrede van een groot aantal artiesten die zwaar te lijden hebben onder de gevolgen van de CD-crisis.

SABAM verheugt zich over het grote aantal auteurs, componisten en uitgevers dat spontaan van zich heeft laten horen door de populistische aantijgingen van de vertegenwoordiger van YOUNISON openlijk te bekritiseren tijdens een recente « informatieavond » in Antwerpen. Zij dankt eveneens de beroepsverenigingen zoals GALM en MMAF voor hun pertinente tussenkomst in het mediadebat. De auteurs zijn dus niet de dupe van de populistische beweringen van de vertegenwoordiger van YOUNISON !

Auteursrechten zijn altijd sterk gelinkt aan het succes van een werk. De meer vertrouwelijke artiesten, die bovendien nog eens werkzaam zijn in muzikale niches,  registreren logischerwijze de verkopen (en dus de auteursrechten) in functie van hun succes. De commerciële realiteit behelst dat een verkochte titel op iTunes vandaag aan de klant gefactureerd wordt aan 0,99 €. De auteursrechten die toekomen aan de rechthebbenden van deze gedownloade titel bedragen 0,07 € ! Bij wijze van voorbeeld : 1.000 verkochte titels via dit kanaal vertegenwoordigen 70 € aan rechten en 10.000 titels 700 €. Misschien een peulschil, maar dit is wel de realiteit in Europa !

SABAM organiseert in augustus e.k. een informatiesessie voor de auteurs, componisten, uitgevers, verenigingen, agenten, managers die zich interesseren voor de problematiek van de verdeling van digitale rechten voor de verkoop van online-muziek. SABAM zal bij die gelegenheid in alle transparantie de bewijzen geven van wat zij hier naar voren brengt.

(1) Study : Music Market Developments, Future Source Consulting – June 2009 – Alison CASEY

Verwante items in de databank

Nieuws:Oproep charter eerlijke verdeling van de digitale rechten (16.06.2009)
Organisaties:Sabam (beheersvennootschap)
GALM (Genootschap Artiesten Lichte Muziek) (ondersteunende organisatie)
Younison (ondersteunende organisatie)

Trefwoorden:

Terug Meer nieuws