Stel je kandidaat voor Adviescommissie Kunsten

Dit is een gearchiveerd bericht

23.04.2014

Kunsten en Erfgoed organiseert de vernieuwingen die horen bij het nieuwe Kunstendecreet. In dit kader worden kandidaten gezocht voor de nieuwe adviescommissie.

Een nieuw Kunstendecreet
Het nieuwe Kunstendecreet regelt de subsidiëring van allerlei initiatieven op vlak van de professionele kunsten. De bestaande subsidielijnen werden herwerkt en aangevuld met nieuwe instrumenten die inspelen op het stimuleren van ondernemerschap, de internationale promotie van kunst(enaars) en de aankoop van kunst. De eerste indiendatum voor aanvragen in het kader van dit nieuwe decreet is 15 september 2015. 

Een nieuwe wijze van beoordeling
De kwaliteitsbeoordeling in het kader van het nieuwe Kunstendecreet gebeurt niet langer door permanente commissies. In plaats daarvan komt er één grote pool van commissieleden. Daarnaast wordt voorzien in een afzonderlijke pool van voorzitters. 

Uit de pool van beoordelaars worden er per aanvraagronde tijdelijke commissies gevormd in functie van de ingediende dossiers.  Deze tijdelijke beoordelingscommissies staan in voor de artistiek-inhoudelijk screening van alle subsidieaanvragen. Dit beoordelingsproces wordt opgevolgd door de nieuwe Adviescommissie kunsten.

Oproep
In het kader van de inwerkingtreding van het nieuwe Kunstendecreet sturen we nu een oproep voor deze adviescommissie uit.
In januari 2015 zal de oproep voor kandidaatstelling voor de pool van commissieleden en de pool van voorzitters worden uitgestuurd.

Takenpakket
De kerntaken van de Adviescommissie Kunsten zijn vastgelegd in het decreet:
 1. de visie, de methodiek en de evaluatie voor de artistiek-inhoudelijke beoordelingsprocedure ontwikkelen en bewaken
 2. beleidsgericht advies formuleren over de kwaliteitsbeoordeling
 3. erop toezien dat het proces van artistiek-inhoudelijke beoordeling plaatsvindt binnen het kader van de visienota. De minister schrijft deze visienota aan het begin van de beleidsperiode.
Profiel van de leden
Een lid van de adviescommissie heeft een totaalvisie op het kunstenveld. Het is niet noodzakelijk om professioneel actief te zijn in de kunsten. Het is wel nodig het beoordelingskader van het kunstendecreet goed te kennen of ervaring te hebben met andere beoordelingssystemen.

Onverenigbaarheden
In principe kan iedereen zich kandidaat stellen als hij of zij beantwoordt aan de hierboven staande vereisten. Om deontologische redenen kunnen een aantal mensen echter niet deelnemen. Het lidmaatschap van de adviescommissie is niet verenigbaar met een:
 • verkozen politiek mandaat
 • functie als medewerker van een parlementaire fractie of een kabinet
 • functie als personeelslid van de Vlaamse overheid die in het kader van zijn functie betrokken is bij de uitvoering van het kunstendecreet
 • functie als personeelslid van een ondersteunende organisatie (Kunstensteunpunt, Kunstenloket, Vai)
 • functie als personeelslid van een belangenbehartiger uit het kunstenveld
 • lid van de raad van bestuur van een belangenbehartiger uit het kunstenveld.
Timing en werkdruk
De nieuwe adviescommissie Kunsten gaat uiterlijk op 1 november 2014 van start en wordt benoemd voor een periode van vijf jaar.  Ze bestaat uit maximaal tien leden en een voorzitter.
Gemiddeld wordt er 1 keer per maand vergaderd, gedurende een halve dag. De werkdruk zal vlak na de benoeming van de nieuwe adviescommissie tijdelijk hoog liggen. Dit omwille van de start van het nieuwe kunstendecreet.

Vergoeding
U ontvangt een vergoeding voor:
 • de reiskosten
 • de deelname aan vergaderingen ( 90 euro per dagdeel). In deze vergoeding zit de voorbereiding van de vergadering inbegrepen. 
Uiterste inschrijfdatum
Uw kandidatuur moet ons uiterlijk op 31 juli 2014 via Iedereen kan zetelen bereiken. In augustus zal u gecontacteerd worden over het verdere verloop van de samenstellingsprocedure. 

Contactpersoon
Leen Driesen; tel 02 553 69 65

Voorbehoud
Deze vacature is onder voorbehoud van wijzigingen aan het voorstel van uitvoeringsbesluit van het nieuwe Kunstendecreet. Het uitvoeringsbesluit moet nog definitief worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Als gevolg van de decretale verplichting om de nieuwe adviescommissie te benoemen op 1 november 2014, wordt nu reeds een algemene oproep voor kandidaten gelanceerd.

Verwante items in de databank

Organisaties:Agentschap Kunsten en Erfgoed(1)

Trefwoorden:

Terug Meer nieuws