Deadlines voor aanvragen projectsubsidies 2013

Dit is een gearchiveerd bericht

13.08.2012

Vanaf 2013 maakt cultuurminister Joke Schauvliege meer geld vrij voor rechtstreekse ondersteuning aan kunstenaars en aan projecten. De deadline voor aanvragen van individuele kunstenaars is op 1 september 2012. Aanvragen van organisaties moeten ten laatste op 15 september binnengeleverd worden.

Minister Schauvliege besliste eerder om vanaf 2013 binnen het totaalbudget van het Kunstendecreet het budget voor projecten te verhogen van 3% naar 10%. Hiermee wordt 9.7 miljoen Euro gereserveerd voor steun aan kunstenaars, projectsubsidies voor organisaties en internationale initiatieven. Een overzicht.


KUNSTENAARS
  • Ontwikkelingsgerichte beurzen: ondersteuning van de ontwikkeling van het oeuvre van beloftevolle kunstenaars.

Ontwikkelingsgerichte beurzen worden toegekend aan kunstenaars bij wie de mogelijkheden tot oeuvre-ontwikkeling positief worden ingeschat. Van de kunstenaars die ontwikkelingsgerichte beurzen ontvangen, wordt verwacht dat ze zich met behulp van de beurs in hun kunstcreatie engageren en hier nadien een inhoudelijk verslag van voorleggen. Ontwikkelingsgerichte beurzen worden, mits aan de rapporteringsplicht wordt voldaan, altijd volledig uitbetaald, ook als de verhoopte oeuvre-ontwikkeling uitblijft.

Uiterste indiendatum: 1 september 2012 voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 januari 2013 (volgende indiendata: 1 december 2012 voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 april 2013 en 1 maart 2013 voor initiatieven die vanaf 1 juli 2013 starten)
Meer info

  • Projectsubsidie voor kunstenaars: ondersteuning concrete plannen op het vlak van productie, presentatie en reflectie.

Projectsubsidies aan kunstenaars zijn gericht op een concreet resultaat. De plannen voor het project moeten bij de aanvraag voldoende concreet zijn, en de realisatiekosten moeten al bekend zijn. Bij de aanvraag voor een projectsubsidie moet dan ook een ontwerpbudget gevoegd worden. Projectsubsidies moeten ook nadien zowel inhoudelijk (met een inhoudelijk verslag) als financieel (d.m.v. een gestaafd overzicht van inkomsten en uitgaven) worden verantwoord.

Uiterste indiendatum: 1 september 2012 voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 januari 2013 (volgende indiendata: 1 december 2012 voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 april 2013 en 1 maart 2013 voor initiatieven die vanaf 1 juli 2013 starten).
Meer info


ORGANISATIES (met rechtspersoonlijkheid)

  • Projectsubsidies aan organisaties: ondersteunen organisaties bij de realisatie van een in tijd en opzet afgebakend project.

Deze vorm van subsidiëring heeft tot doel organisaties die niet op meerjarige basis ondersteund worden de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en qua doelstelling, te realiseren. Projectsubsidies zijn gericht op het uitproberen van allerhande initiatieven en experimenten, en dit buiten de bestaande structuren. Concreet gaat het om projecten Nederlandstalige dramatische kunst, dans, muziektheater,  muziek, beeldende kunsten, architectuur, vormgeving, audiovisuele kunsten, festivals. Ook een mengvorm van bovenstaande disciplines kan voor een projectsubsidie in aan-merking komen. Zo wordt het uitproberen van allerhande initiatieven gestimuleerd.
Meer info

Uiterste indiendatum: 15 september voor projecten gepland tijdens de eerste helft van 2013 (volgende datum is 15 maart voor projecten vanaf juli 2013)


OPNAMEPROJECTEN

De opname van artistieke uitvoeringen en kunsteducatieve activiteiten op een geluidsdrager of eventueel op een audiovisuele drager kan in aanmerking komen voor projectmatige subsidiëring. Zowel organisaties als individuen kunnen hiervoor subsidieaanvragen indienen. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen komen in aanmerking.

Uiterste indiendatum: uiterlijk 15 september 2012 voor opnames gepland tijdens de eerste jaarhelft van 2013  (volgende datum is 15 maart voor opnameprojecten vanaf 1 juli 2013)
Meer info


Aanvragen voor minitoelagen of overbruggingskrediet kunnen een heel jaar worden ingediend.

Subsidies voor creatie/compositieopdrachten muziek moeten binnen twee maanden na ondertekening van het contract tussen componist en opdrachtgever ingediend worden.


AANVRAGEN EN PROCEDURE

Op de site van het Agenschap Kunsten en Erfgoed vind je zowel handleiding als de nodige formulieren om de aanvragen op de juiste manier in te dienen.

Meer informatie m.b.t. begroten en budgetteren vind je op de website van het Kunstenloket. Consultaties op afspraak omtrent dit onderwerp: Tel 02-204.08.00, e-mail info@kunstenloket.be of via het contactformulier op de Kunstenloket website. Voor artistiek inhoudelijke vragen i.v.m. je subsidiedossier kan je eventueel contact opnemen met Muziekcentrum Vlaanderen.

Ingediende dossiers m.b.t. muziek worden zakelijk beoordeeld door het Agentschap Kunsten en artistiek door de beoordelingscommissie muziek. (opgelet: De Vlaamse regering is niet verplicht deze adviezen te volgen.)

Verwante items in de databank

Organisaties:Agentschap Kunsten en Erfgoed(1)

Trefwoorden: ,

Terug Meer nieuws