Definitieve goedkeuring wijziging uitvoeringsbesluit Kunstendecreet

Dit is een gearchiveerd bericht

24.07.2008

Op 14 juli 2008 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van uitvoeringsbesluit bij het recent gewijzigde Kunstendecreet definitief goedgekeurd. Het merendeel van de wijzigingen betreft de vermindering van de administratieve lasten.

Zo zullen aanvragers voortaan niet langer statuten en ledenlijsten bij hun dossier moeten voegen (vooropgesteld dat het gaat om een aanvraag die betrekking heeft op subsidiëring vanaf 2010).

Daarnaast wordt er ruimte voorzien om elektronisch aanvragen in de toekomst mogelijk te maken. Voor de volgende meerjarige aanvragen zal bovendien reeds gebruik gemaakt worden van een standaarddossier dat alle aanvragers moeten gebruiken. Dit standaarddossier heeft tot doel een betere vergelijking tussen de verschillende dossiers toe te laten bij de kwaliteitsbeoordeling door zowel de beoordelingscommissies als de administratie. U kunt het standaarddossier downloaden via http://www.cjsm.vlaanderen.be/cultuur/kunsten/kunstendecreet/subsidieaanvraag/index.html. Het standaarddossier vermeldt eveneens twee specifieke aandachtpunten, namelijk aandacht voor de kunstenaar en aandacht voor publiekswerking en –werving. Er moet uitgebreid aandacht worden besteden aan de artistieke medewerkers en kunstenaars waar de organisatie mee werkt, gaande van werknemers binnen de organisatie, externe samenwerkingsverbanden, vaste werknemers en samenwerkingen tot tijdelijke contracten.

Daarnaast moet de publiekswerking en –werving binnen het artistiek-inhoudelijk beleidsplan gedetailleerd worden besproken. De organisatie moet aangeven welke acties daarvoor worden ondernomen de komende jaren. Men moet de ambities omschrijven en hoe een nieuw publiek bereikt kan worden.

Op vlak van uitvoering van het decreet, zal deze aandacht voor publiekswerking bovendien ook uitdrukkelijker een plaats krijgen binnen de beoordelingscommissie kunsteducatie. Ook projecten en organisaties met een focus op publieksbemiddeling en –toeleiding tot de professionele kunsten verdienen een plaats binnen het kunstendecreet. De minister wil ‘kunsteducatie’ binnen het kunstendecreet breed invullen en niet voornamelijk beperken tot begeleiding van kinderen en jongeren. Over deze verbreding – die los staat van de gewijzigde uitvoeringsbesluiten die vandaag werden goedgekeurd - zal de minister in het najaar nog communiceren.

In uitvoering van het gewijzigde Kunstendecreet werd er een norm van 300.000 euro opgenomen waarboven meerjarig gesubsidieerde organisaties niet meer in aanmerking komen voor andere vormen van subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet. Dit betekent dus dat alle twee- of vierjarig gesubsidieerde organisaties die een jaarlijks subsidiebudget ontvangen van 300.000 euro of meer geen bijkomende subsidies voor internationale projecten, sociaal-artistieke of kunsteducatieve projecten, creatieopdrachten enzovoort, meer kunnen ontvangen.

De kwantitatieve voorwaarden voor de vierjarig gesubsidieerde organisaties bleven zo goed als ongewijzigd. Vanuit de aandacht voor de individuele kunstenaar wordt enkel het aantal verplichte creatieopdrachten dat moet worden toegekend binnen een subsidieperiode opgetrokken naar vier per vierjarige subsidieperiode voor muziekensembles en naar twee per vierjarige subsidieperiode voor dans-, theater-, en muziektheatergezelschappen.

In het huidige uitvoeringsbesluit worden zeer veel verschillende data voorzien voor het indienen van subsidieaanvragen. In het nieuwe uitvoeringsbesluit worden deze als volgt aangepast:

  • aanvraag projectsubsidies: momenteel is voor alle projecten, met uitzondering van deze op het vlak van de muziek, 15 september de enige mogelijke indiendatum. Er worden nu voor alle sectoren twee indiendata voorzien: in het najaar (van het voorafgaande jaar), zijnde 15 september, voor projecten die in de eerste jaarhelft of het hele jaar lopen en een tweede in het voorjaar, 15 maart, voor projecten die in het najaar van start gaan
  • buitenlandse aanvragen internationale projecten: de indiendatum voor buitenlandse aanvragers van internationale projecten wordt gewijzigd van 2 naar 4 maanden op voorhand
  • aanvraag individuele kunstenaars: in plaats van verschillende data met daaraan gekoppeld verschillende hoogtes van het maximum te verkrijgen subsidiebedrag, worden er drie data voorzien voor de aanvragen zonder onderscheid in het subsidiebedrag, zijnde 1 september, 1 december en 1 maart.

In het nieuwe uitvoeringsbesluit is geen beoordelingscommissie festivals meer voorzien. De advisering van monodisciplinaire dossiers zal voortaan gebeuren door de bevoegde sectorcommissies en dit niet alleen voor festivals maar ook voor werkplaatsen en kunstencentra. De beoordelingscommissie kunstencentra en werkplaatsen werkt voortaan onder de noemer “bc multidisciplinaire kunstencentra, werkplaatsen en festivals”. Deze commissie zal dus de kwaliteitsbeoordeling van aanvragen die zich expliciet als multidisciplinair profileren, op zich nemen.

Doel hiervan is zowel de termijn van de kwaliteitsbeoordeling te verkorten als een beter zicht te krijgen op de verschillende kunstensectoren. De beoordelingscommissie theater bijvoorbeeld zal dus niet langer enkel de theatergezelschappen beoordelen maar ook de theaterfestivals en de theaterwerkplaatsen. Hoewel deze initiatieven van verschillende aard zijn, zijn ze zonder twijfel complementair binnen het theaterlandschap en is het dus niet aangewezen ze afzonderlijk te beoordelen. Daarnaast wordt het aantal leden bij verschillende beoordelingscommissies uitgebreid. De beoordelingscommissies kunstencentra, muziek, dans, muziektheater, audiovisuele kunsten, beeldende kunst en theater zullen elk met twee leden worden uitgebreid. Deze uitbreiding is het gevolg van een toegenomen diversiteit in het kunstenlandschap, waardoor een uitgebreidere expertise binnen de beoordelingscommissies noodzakelijk is.

Het aangepaste besluit is van toepassing op alle initiatieven die zullen worden gesubsidieerd in het kader van het Kunstendecreet vanaf 2010. Dit betekent dat alle aanvragen voor subsidies in 2010 (met aanvraagdatum in bijvoorbeeld 2008 of 2009) zullen moeten gebeuren volgens de bepalingen van het nieuwe uitvoeringsbesluit. Dit betekent dus ook dat de aanpassingen van de indiendata voor aanvragen voor projectsubsidies en beurzen voor de eerste maal van toepassing zullen zijn op respectievelijk 1 september en 15 september 2009 (voor subsidiëring in 2010).

Meer info: www.vlaanderen.be/kunsten

Trefwoorden: , ,

Terug Meer nieuws